Winkel
Algemene voorwaarden

Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden geeft u aan dat u op de hoogte bent van de inhoud.

Algemene Voorwaarden van Rhinocentre voor afnemers bij verkoop op afstand.

Inhoudsopgave:

Art. 1 – Definities

Art. 2 – Identiteit van RhinoCentre

Art. 3 – Toepasselijkheid

Art. 4 – Het aanbod

Art. 5 – De overeenkomst

Art. 6 – Herroepingsrecht

Art. 7 – Verplichtingen van de afnemer tijdens de bedenktijd

Art. 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de afnemer en kosten daarvan

Art. 9 – Verplichtingen van RhinoCentre bij herroeping

Art. 10 – De prijs

Art. 11 – Levering en uitvoering

Art. 12 – Betaling

Art. 13 – Klachtenregeling

Art. 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de afnemer producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken door RhinoCentre worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en RhinoCentre.
 2. Afnemer:
  1. De consument als natuurlijke persoon.
  2. De wederpartij als natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf
 3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 4. Dag: kalenderdag.
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode.
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de afnemer of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 9. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping.
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen RhinoCentre en de afnemer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 11. RhinoCentre: wordt vertegenwoordigd door Gerard Petersen (geregistreerd als eenmanszaak), de natuurlijke en rechtspersoon die producten op afstand aan afnemers aanbiedt.
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemer en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Art. 2 – Identiteit van RhinoCentre

Gerard Petersen | RhinoCentre.nl
Jan Lutmastraat 6
9718LC Groningen
Nederland

Telefoon: +31 629 220 441 (bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur)

sales@rhinocentre.nl
www.rhinocentre.nl

Kamer van Koophandel nummer: 3414856 (geregistreerd als eenmanszaak met RhinoCentre als handelsnaam)

BTW-ID nummer: NL001443005B67

Art. 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van RhinoCentre en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en afnemer tenzij anders vermeld in deze overeenkomst. Dit geldt voor de toepasselijkheid op bepaalde productgroepen.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal RhinoCentre voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij RhinoCentre zijn in te zien en dat zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
  Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de afnemer zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Art. 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, een beperkte voorraad heeft, of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als RhinoCentre gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden RhinoCentre niet.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Art. 5 – De overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen afnemer en RhinoCentre kan op twee manieren tot stand komen:
  1. Via de webshop.
  2. Via een offerte en factuur per e-mail.
 2. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 3. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt RhinoCentre onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
  Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door RhinoCentre is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft RhinoCentre passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal RhinoCentre daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. RhinoCentre kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
  Indien RhinoCentre op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. RhinoCentre zal uiterlijk bij levering van het product aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het telefoonnummer en/of e-mailadres van RhinoCentre waar de afnemer met klachten terecht kan.
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de afnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
  3. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product voor zover van toepassing de kosten van aflevering en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.
  4. indien de afnemer een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Art. 6 – Herroepingsrecht

Herroepingsrecht geldt voor de productgroep Software.

De afnemer kan alle aangeboden software producten voor de aankoop gratis testen. De producten zijn volledig functioneel voor een beperkte periode of de evaluatie versie is beperkt functioneel:

Product Functionality Duration evaluation version
Rhino Fully functional 90 days
Flamingo Max. render image resolution 640×480 pixels + watermark
Bongo Fully functional 30 days
V-Ray  Fully functional 30 days
RhinoGold
RhinoNest
Clayoo
Orca3D Fully functional 15 days
Scan&Solve Fully functional 7 days
 1. De afnemer kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. RhinoCentre mag de afnemer vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 3. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de afnemer, of een vooraf door de afnemer aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of als de afnemer in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de afnemer, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. RhinoCentre mag, mits hij de afnemer hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de afnemer, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
 4. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de afnemer, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Uitgesloten van herroepingsrecht zijn de productgroepen:

 • Online Training; omdat de afnemer zich vooraf uitstekend kan verdiepen in de aard en inhoud van het product op de volgende manieren:
  • De productbeschrijving van een trainingsmodule bevat een gedetailleerd overzicht van de behandelde onderwerpen. Hiermee kan de afnemer zich vooraf informeren over de inhoud van de trainingsmodule.
  • De productbeschrijving van een trainingsmodule bevat als voorbeeld minstens één oefening die in de trainingsmodule wordt behandeld. Hiermee kan de afnemer zich vooraf informeren over de wijze waarop de training wordt aangeboden.
  • De instructievideo op de website pagina ‘online training‘. geeft de afnemer een beeld van het afgeschermde gedeelte van de website waar de afnemer toegang toe koopt. De video geeft verder een beeld hoe het volgen van de online training in praktische zin zijn werk gaat. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden erkent de afnemer op de hoogte te zijn van de inhoud van de video.
 • In-Company training; Zie hiervoor onze trainingsvoorwaarden of vraag deze aan.
 • Open training; Zie hiervoor onze trainingsvoorwaarden of vraag deze aan.
 • Diensten;. Voor deze productgroep worden alleen afspraken gemaakt in offertes die bevestigd zijn door de afnemer.

Art. 7 – Verplichtingen van de afnemer tijdens de bedenktijd

Deze verplichtingen gelden voor de productgroep Software:

 1. De geleverde licentiesleutel(s) word(en) nooit aan derden ter beschikking gesteld.
 2. De afnemer is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De afnemer is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als RhinoCentre hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Art. 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de afnemer en kosten daarvan

Onderstaande afspraken gelden voor de productgroep Software:

 1. Als de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan RhinoCentre.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de afnemer de licentiesleutel terug per e-mail.
  De afnemer heeft de terugzend termijn in elk geval gerespecteerd als de licentiesleutel(s) teruggezonden zijn voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de afnemer.
 4. Als de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Art. 9 – Verplichtingen van RhinoCentre bij herroeping

Deze verplichtingen gelden voor de productgroep Software:

 1. Als RhinoCentre de melding van herroeping door de afnemer op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt RhinoCentre na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. RhinoCentre vergoedt het aankoopbedrag binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de afnemer hem de herroeping meldt. RhinoCentre mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de afnemer aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Art. 10 – De verkoopprijs en verzendkosten

 1. De op de website vermeldde prijs is vast, tenzij de afnemer grotere aantallen afneemt en met RhinoCentre een korting op de verkoopprijs is afgesproken.
 2. De in het aanbod van producten vermelde prijzen zijn exclusief btw om de volgende redenen:
  1. De meeste verkoop omzet is ‘business to business’.
  2. Sommige producten worden verkocht naar landen buiten Nederland en binnen de Europese Unie (EU). In dat geval kan de afnemer die bedrijfsmatig handelt inkopen zonder de BTW af te dragen als een geldig BTW nummer wordt geregistreerd bij het ‘afronden’ van de order.
  3. Sommige producten worden buiten de EU verkocht in andere delen van de wereld. In dat geval hoeft geen BTW te worden afgedragen.
 3. Tenzij anders en vooraf overeengekomen, rekent RhinoCentre nooit verzendkosten.

Art. 11 – Levering en uitvoering

 1. Tenzij in het aanbod anders vermeld, gelden onderstaande voorwaarden.
 2. Onderstaande voorwaarden gelden voor de productgroepen Software en Online Training en Online Consultancy.
 3. Voor de productgroepen Open Training en In-Company Training gelden aparte Trainingsvoorwaarden die op te vragen zijn bij RhinoCentre.
 4. RhinoCentre zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 5. Leveringstermijn:
  1. Bij alle betalingen (Ideal/ Paypal/ Credit Card etc.) behalve bij bankoverschrijvingen:
   1. Software:
    1. Voor afnemers Bedrijven en Particulieren: Indien software op voorraad, op dezelfde werkdag. Anders binnen twee werkdagen of anders overeengekomen.
    2. Voor afnemers Studenten en Docenten: Na verificatie van de educatieve status, indien voorradig op dezelfde werkdag. Anders binnen twee werkdagen of anders overeengekomen.
    3. Voor afnemers Scholen en Universiteiten: Na verificatie van de educatieve status, indien voorradig op dezelfde werkdag. Anders binnen twee werkdagen of anders overeengekomen.
   2. Online training: De afnemer krijgt gelijk toegang tot de aangeschafte online training module(s).
   3. Online Consultancy: RhinoCentre maakt binnen een week in overleg met de afnemer een afspraak voor een consult. Tenzij anders overeengekomen met de afnemer, vind het consult plaats binnen vier weken na betaling.
  2. Bij een bankoverschrijving:
   1. Software: Als het geld op de rekening van RhinoCentre is ontvangen. Indien voorradig op dezelfde werkdag. Anders binnen twee werkdagen.
   2. Online Training: Als het geld op de rekening van RhinoCentre is ontvangen krijgt de afnemer dezelfde werkdag toegang tot de online training.
   3. Online Consultancy: Als het geld op de rekening van RhinoCentre is ontvangen, maakt RhinoCentre binnen een week in overleg met de afnemer een afspraak voor een consult. Tenzij anders overeengekomen met de afnemer, vind het consult plaats binnen vier weken na betaling.
 6. Leveringsomvang:
  1. Software: Tenzij anders overeengekomen, ontvangt de afnemer een e-mail met daarin een PDF document waarin de licentiesleutel(s) staan vermeld.
  2. Online Training: De afnemer krijgt toegang tot het afgeschermde gedeelte van de RhinoCentre website waar de aangeschafte online training modules zich bevinden. De duur van toegang is beperkt tot 91 dagen na de datum van aanschaf van het product. Toegang is alleen mogelijk van met het unieke RhinoCentre account waarmee het product is gekocht.
  3. Online Consultancy: De afnemer ontvangt een consult via Skype waarin ook het computerscherm van RhinoCentre en/of de afnemer getoond kan worden om de vraag van de afnemer te verduidelijken of de reactie van RhinoCentre te verduidelijken.
 7. Plaats van levering:
  1. Software: Het e-mail adres dat de afnemer vermeldt bij het afronden van de order.
  2. Online Training: De afgeschermde omgeving op het domein van de RhinoCentre website die alleen toegankelijk is met het persoonlijke account van de afnemer.
  3. Online Consultancy: Wordt geleverd in een Skype chat sessie.
 8. Indien de bezorging van Software vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk 7 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 9. Na ontbinding conform het vorige lid zal RhinoCentre het bedrag dat de afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk terugbetalen en uiterlijk binnen 7 dagen.

Art. 12 – Betaling

 1. In de web shop via Mollie
 2. Via een bankoverschrijving
 3. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan RhinoCentre te melden.

Art. 13 – Klachtenregeling

 1. RhinoCentre beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij RhinoCentre.
 3. Bij RhinoCentre ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door RhinoCentre binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan:

Gerard Petersen | RhinoCentre.nl
Jan Lutmastraat 6
9718LC Groningen
Nederland

sales@rhinocentre.nl

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* herroepen onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: …………………..*
 • Besteld op*/ontvangen op* …………..
 • Naam: ………………………………………
 • Adres: ………………………………………
 • Handtekening afnemer(s) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Software, training, service & support